Cách kiểm tra series để biết năm sản xuất của Đàn guitar Martin

Cách kiểm tra series để biết năm sản xuất của Đàn guitar Martin

08, October, 2020

Bạn có muốn biết cây guitar Martin của bạn sản xuất năm bao nhiêu không? Bạn có thể làm điều đó bằng cách check số series của nó theo bảng dưới đây nhé. Từng số series sẽ cho bạn biết cụ thể cây đàn được sản xuất ra khi nào.

1. Những cây guitar Martin được sản xuất thế kỷ 19:

Sản xuất năm 1898 có số series cuối cùng là 8348

Sản xuất năm 1899 có số series cuối cùng là 8716

2. Những cây Martin được sản xuất ở thế kỷ 20:

Sản xuất năm    1900    có số series cuối cùng là     9128
Sản xuất năm    1901    có số series cuối cùng là     9310
Sản xuất năm    1902    có số series cuối cùng là     9528
Sản xuất năm    1903    có số series cuối cùng là     9810
Sản xuất năm    1904    có số series cuối cùng là     9988
Sản xuất năm    1905    có số series cuối cùng là     10120
Sản xuất năm    1906    có số series cuối cùng là     10329
Sản xuất năm    1907    có số series cuối cùng là     10727
Sản xuất năm    1908    có số series cuối cùng là     10883
Sản xuất năm    1909    có số series cuối cùng là     11018
Sản xuất năm    1910    có số series cuối cùng là     11203
Sản xuất năm    1911    có số series cuối cùng là     11413
Sản xuất năm    1912    có số series cuối cùng là     11565
Sản xuất năm    1913    có số series cuối cùng là     11821
Sản xuất năm    1914    có số series cuối cùng là     12047
Sản xuất năm    1915    có số series cuối cùng là     12209
Sản xuất năm    1916    có số series cuối cùng là     12390
Sản xuất năm    1917    có số series cuối cùng là     12988
Sản xuất năm    1918    có số series cuối cùng là     13450
Sản xuất năm    1919    có số series cuối cùng là     14512
Sản xuất năm    1920    có số series cuối cùng là     15848
Sản xuất năm    1921    có số series cuối cùng là     16758
Sản xuất năm    1922    có số series cuối cùng là     17839
Sản xuất năm    1923    có số series cuối cùng là     19891
Sản xuất năm    1924    có số series cuối cùng là     22008
Sản xuất năm    1925    có số series cuối cùng là     24116
Sản xuất năm    1926    có số series cuối cùng là     28689
Sản xuất năm    1927    có số series cuối cùng là     34435
Sản xuất năm    1928    có số series cuối cùng là     37568
Sản xuất năm    1929    có số series cuối cùng là     40843
Sản xuất năm    1930    có số series cuối cùng là     45317
Sản xuất năm    1931    có số series cuối cùng là     49589
Sản xuất năm    1932    có số series cuối cùng là     52590
Sản xuất năm    1933    có số series cuối cùng là     55084
Sản xuất năm    1934    có số series cuối cùng là     58679
Sản xuất năm    1935    có số series cuối cùng là     61947
Sản xuất năm    1936    có số series cuối cùng là     65176
Sản xuất năm    1937    có số series cuối cùng là     68865
Sản xuất năm    1938    có số series cuối cùng là     71866
Sản xuất năm    1939    có số series cuối cùng là     74061
Sản xuất năm    1940    có số series cuối cùng là     76734
Sản xuất năm    1941    có số series cuối cùng là     80013
Sản xuất năm    1942    có số series cuối cùng là     83107
Sản xuất năm    1943    có số series cuối cùng là     86724
Sản xuất năm    1944    có số series cuối cùng là     90149
Sản xuất năm    1945    có số series cuối cùng là     93623
Sản xuất năm    1946    có số series cuối cùng là     98158
Sản xuất năm    1947    có số series cuối cùng là     103468
Sản xuất năm    1948    có số series cuối cùng là     108269
Sản xuất năm    1949    có số series cuối cùng là     112961
Sản xuất năm    1950    có số series cuối cùng là     117961
Sản xuất năm    1951    có số series cuối cùng là     122799
Sản xuất năm    1952    có số series cuối cùng là     128436
Sản xuất năm    1953    có số series cuối cùng là     134501
Sản xuất năm    1954    có số series cuối cùng là     141345
Sản xuất năm    1955    có số series cuối cùng là     147328
Sản xuất năm    1956    có số series cuối cùng là     153225
Sản xuất năm    1957    có số series cuối cùng là     159061
Sản xuất năm    1958    có số series cuối cùng là     165576
Sản xuất năm    1959    có số series cuối cùng là     171047

Sản xuất năm    1960    có số series cuối cùng là     175689
Sản xuất năm    1961    có số series cuối cùng là     181297
Sản xuất năm    1962    có số series cuối cùng là     187384
Sản xuất năm    1963    có số series cuối cùng là     193327
Sản xuất năm    1964    có số series cuối cùng là     199626
Sản xuất năm    1965    có số series cuối cùng là     207030
Sản xuất năm    1966    có số series cuối cùng là     217215
Sản xuất năm    1967    có số series cuối cùng là     230095
Sản xuất năm    1968    có số series cuối cùng là     241925
Sản xuất năm    1969    có số series cuối cùng là     256003
Sản xuất năm    1970    có số series cuối cùng là     271633
Sản xuất năm    1971    có số series cuối cùng là     294270
Sản xuất năm    1972    có số series cuối cùng là     313302
Sản xuất năm    1973    có số series cuối cùng là     333873
Sản xuất năm    1974    có số series cuối cùng là     353387
Sản xuất năm    1975    có số series cuối cùng là     371828
Sản xuất năm    1976    có số series cuối cùng là     388800
Sản xuất năm    1977    có số series cuối cùng là     399625
Sản xuất năm    1978    có số series cuối cùng là     407800
Sản xuất năm    1979    có số series cuối cùng là     419900
Sản xuất năm    1980    có số series cuối cùng là     430300
Sản xuất năm    1981    có số series cuối cùng là     436474
Sản xuất năm    1982    có số series cuối cùng là     439627
Sản xuất năm    1983    có số series cuối cùng là     446101
Sản xuất năm    1984    có số series cuối cùng là     453300
Sản xuất năm    1985    có số series cuối cùng là     460575
Sản xuất năm    1986    có số series cuối cùng là     468175
Sản xuất năm    1987    có số series cuối cùng là     476216
Sản xuất năm    1988    có số series cuối cùng là     483952
Sản xuất năm    1989    có số series cuối cùng là     493279
Sản xuất năm    1990    có số series cuối cùng là     503309
Sản xuất năm    1991    có số series cuối cùng là     512487
Sản xuất năm    1992    có số series cuối cùng là     522655
Sản xuất năm    1993    có số series cuối cùng là     535223
Sản xuất năm    1994    có số series cuối cùng là     551696
Sản xuất năm    1995    có số series cuối cùng là     570434
Sản xuất năm    1996    có số series cuối cùng là     592930
Sản xuất năm    1997    có số series cuối cùng là     624799
Sản xuất năm    1998    có số series cuối cùng là     668796
Sản xuất năm    1999    có số series cuối cùng là     724077

3. Những cây guitar Martin sản xuất ở thế kỷ 21:

Sản xuất năm    2000    có số series cuối cùng là     780500
Sản xuất năm    2001    có số series cuối cùng là     845644
Sản xuất năm    2002    có số series cuối cùng là     916759*
Sản xuất năm    2003    có số series cuối cùng là     978706
Sản xuất năm    2004    có số series cuối cùng là     1042558
Sản xuất năm    2005    có số series cuối cùng là     1115862
Sản xuất năm    2006    có số series cuối cùng là     1197799
Sản xuất năm    2007    có số series cuối cùng là     1268091
Sản xuất năm    2008    có số series cuối cùng là     1337042
Sản xuất năm    2009    có số series cuối cùng là     1406715
Sản xuất năm    2010    có số series cuối cùng là     1473461
Sản xuất năm    2011    có số series cuối cùng là     1555767
Sản xuất năm    2012    có số series cuối cùng là     1656742
Sản xuất năm    2013    có số series cuối cùng là     1755536
Sản xuất năm    2014    có số series cuối cùng là     1857399
Sản xuất năm    2015    có số series cuối cùng là     1972129
Sản xuất năm    2016    có số series cuối cùng là     2076795
Sản xuất năm    2017    có số series cuối cùng là     2161732
Sản xuất năm    2018    có số series cuối cùng là     2258889
Sản xuất năm    2019    có số series cuối cùng là     2366880

Bài liên quan:

Các model đàn guitar Martin chính hãng

Martin D35: Đẳng cấp của cây guitar 60 tuổi

Đàn guitar

TAGS :

đàn guitar đàn guitar martin chính hãng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo